Загальна інформація


Університет здійснює освітню діяльність відповідно до вимог Законів України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII, "Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року № 1556-VII.

Основна мета освітньої діяльності університету -  підготовка висококваліфікованих  і  конкурентоспроможних фахівців на  національному  та міжнародному ринку праці для підприємств харчування та торгівлі усіх форм власності, наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління за всіма рівнями вищої освіти.

 Основні напрями освітньої діяльності університету:

удосконалення  управління  університетом  та  його  організаційної структури;
інноваційно-освітня діяльність і підготовка конкурентоспроможних фахівців;
інноваційно-наукова діяльність та удосконалення її інфраструктури;
інформатизація освітньої діяльності університету;
міжнародна співпраця та інтеграція в міжнародний освітній простір;
розвиток студентського самоврядування;
соціально-економічний розвиток університету.

Освітня діяльність університету базується на принципах:

 • застосування сучасних педагогічних технологій та впровадження  у  освітньо-виховний  процес  науково-методичних досягнень;
 • інтеграції  освіти  і  науки  шляхом  активного  використання  наукових досліджень  і  методів  інноваційного  характеру  у  освітньо-виховному процесі;
 • безперервності  освіти,  росту потенціалу особистості, надання  можливості освіти протягом життя;
 • задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускників завдяки високій гарантованій якості вищої освіти;
 • відповідність  змісту  навчання  потребам  ринку  праці  і  перспективам розвитку галузей економіки;
 • інтеграція до європейського та світового освітнього простору;
 • побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до Національної рамки кваліфікацій та Стандартів вищої освіти;
 • забезпечення якісної практичної підготовки студентів;
 • забезпечення рівності доступу громадян до освітніх програм університету, зокрема й людей з особливими фізичними потребами;
 • незалежність  освітньої  діяльності  від  впливу  політичних  партій, громадських та релігійних організацій;
 • моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;
 • формування  всеохоплюючої  системи  внутрішнього  забезпечення  якості освітньої діяльності.