Інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

Якщо Ви маєте  вищу освіту та не зупиняєтесь у своєму розвитку і бажаєте бути висококваліфікованим фахівцем, який прагне постійно підвищувати свою кваліфікацію та отримувати сучасні знання, працювати в державних структурах, бізнесі та інших організаціях –запрошуємо Вас вступити до Інституту післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів!

 

Про Інститут


 
 
Директор
Інституту післядипломної бізнес-освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
кандидат технічних наук, професор університету

АРТЕМЕНКО Віктор Станіславович

 

Інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів був створений шляхом реорганізації Інституту післядипломної бізнес-освіти, а до того Вищої школи підприємництва ХДУХТ  1 лютого 2017 року  відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол № 9 від 28.12.2016 р.) та наказом ректора № 18 від 31 січня 2017 р. і діє на підставі Ліцензії державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (IV рівень акредитації, серія АЕ № 636497 від 19.06.2015 р.). ІПОПКПК ХДУХТ включено до переліку освітніх установ, на базі яких здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ, організацій, а також осіб, зарахованих до кадрових резервів на ці посади.

В ІПОПКПК щорічно навчається до 200 слухачів. За час свого існування понад 3000 спеціалістів отримали шанс знайти себе у новій справі.

Обравши одну із спеціальностей Інституту, Ви зможете опанувати справу, яка Вам більш до вподоби, і створити власний бізнес. Випускники ІПОПКПК мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі, пройти стажування за кордоном.
Навчальний процес, ґрунтуючись на сучасних дидактичних принципах вищої освіти, здійснюється за новітніми технологіями і методиками із використанням найсучаснішого обладнання, комп’ютерної та організаційної техніки, Інтернет. До навчального процесу у ІПОПКПК залучається висококваліфікований професорсько-викладацький склад випускових кафедр університету, викладачі ІПОПКПК, Національного університету ім. Каразіна та знані спеціалісти-практики провідних фірм, які здійснюють перепідготовку фахівців на рівні сучасних вимог.
Слухачі ІПОПКПК складають заліки та екзамени, корегують свою базову освіту, захищають курсові, дипломні роботи або складають державні іспити
і за 19 місяців стають володарями повноцінного диплома бакалавра.

Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів та співробітників ІПОПКПК:

 • удосконалення теоретично-методичного рівня лекцій та семінарських занять;
 • модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців;
 • проведення досліджень в межах держбюджетної тематики;
 • індивідуальні наукові дослідження викладачів за тематикою дисертаційних досліджень;
 • маркетинг освітянської діяльності;
 • маркетингові дослідження ринку наукової, навчальної та навчально-методичної літератури з напрямків підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців;
 • реклама в комплексі маркетингової діяльності;
 • паблік рілейшнз.

У колі наукових інтересів викладачів ІПОПКПК проблеми підвищення рівня інформаційного забезпечення навчального процесу післядипломної та дистанційної освіти, комерційної діяльності, менеджменту підприємств торгівлі туризму та харчування, маркетингу конкретних товарних ринків, маркетингу ідей тощо.

Серед випускників ІПОПКПК – ректори та директори вищих навчальних закладів, директори підприємств, головні бухгалтери, банкіри, керівники митниці, податкових інспекцій, маркетингових і рекламних підрозділів фірм Харкова, інших міст України, викладачі та співробітники ХДУХТ, інших вищих навчальних закладів.

Друга вища освіта – це саме для Вас!

Підготовка за спеціальностями

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:  Менеджмент міжнародної торгівлі, менеджмент міжнародного туризму, організаційно-управлінська, аналітична, науково-дослідна та навчально-методична діяльність.

Посади: Керівник зовнішньоекономічного відділу, менеджер міжнародного туризму, начальник (завідувач) підрозділу експортно-імпортних операцій, фахівець із зовнішньоекономічної торгівлі, експерт із зовнішньоекономічних питань, інспектор з кадрів закордонного планування, економіст з матеріально-технічного забезпечення, менеджер з постачання, менеджер збуту та ін.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:  Підприємства торгівлі, Державної митної служби України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Торгово – промислової палати України.

Посади: Завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач лабораторії; начальник відділу збуту; головний експерт; інспектор з контролю якості; інспектор митної служби; спеціаліст з митного оформлення; начальник відділу асортименту та якості товарів у підприємствах торгівлі; керівник торгівельних фірм; торговельний брокер, дилер, біржовий маклер; комерційний агент; товарознавець різних категорій; завідувач відділу порівняльних тестувань; начальник навчального пункту із захисту прав споживачів; начальник консюмерської інспекції; інспектор з експертизи; начальник митниці; завідувач складу; начальник служби; начальник управління; начальник митного поста; інженер зі стандартизації; експерт зі стандартизації; науковий співробітник; науковий консультант; викладач університету та ВНЗ освіти.

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:  Виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, комерційна, маркетингова, а також проектно-конструкторська, науково-дослідна та педагогічна – в наукових і навчальних закладах.

Посади: Технолог; головний технолог; завідувач виробництва, головний кулінар, шеф-повар; начальник зміни, начальник цеху, директор виробництв; начальник (завідувач) технологічної харчової лабораторії, начальник (завідувач) санітарно-технологічної лабораторії, інженер-лаборант; інженер проектувальник, головний технолог проекту; головний адміністратор, адміністратор, інженер з стандартизації, інженер з метрології, інженер з якості.

ОБЛІК і ОПОДАТКУВАННЯ

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності: Фінансовий облік; управлінський облік; податковий облік; економічний аналіз; контроль і ревізія; аудит; науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Посади: Головний бухгалтер; фінансовий директор; бухгалтер; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; економіст з фінансової роботи; економіст; аналітик; ревізор; головний податковий інспектор; старший державний податковий інспектор; консультант з економічних питань; касир-експерт; науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

МАРКЕТИНГ

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:  Організаційно-управлінська, планово-економічна, аналітична, науково-дослідна та навчально-методична діяльність, з маркетингової діяльності в організаціях та підприємствах промисловості, ресторанного бізнесу, оптової, роздрібної торгівлі та харчування, готельного господарства, туризму, включаючи структурні виробничо-торговельні підрозділи, різних розмірів і форм власності та організаційно-правових форм господарювання, їх об’єднаннях; комерційних структурах підприємств інших галузей; у системі матеріально-технічного забезпечення та заготівлі, збуту продукції, а також в науково-дослідних інститутах, на державній службі; в галузевих і місцевих органах управління; маркетингових фірмах; на товарних і фондових біржах; брокерських конторах; в інформаційно-обчислювальних центрах; у центрах зайнятості; інвестиційних і страхових компаніях, органах приватизації, консалтингових і аудиторських фірмах, та інші види галузей, які ведуть підприємницьку діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках товарів та послуг, дослідницьких маркетингових фірмах, рекламних агентствах.

Посади: Фахівець маркетингової служби, керівник підприємства, начальник відділу маркетингу, заступник директора з комерційної роботи, заступник керівника з маркетингу, економіст-маркетолог планового відділу, керівник структурного підрозділу, економіст-маркетолог з ЗЕД, науковий співробітник в галузі економіки, маркетингу та реклами, в науково-дослідних установах, навчальних закладах тощо.

Набір слухачів


Правила прийому слухачів до Інституту післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст, магістр ґрунтуються на п.п. 1.1, 3.6, 4.10, 5.6, 7.11 "Правил прийому до Харківського державного університету харчування та торгівлі" (http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/abiturientu/pr-priema ).

До навчання запрошуються особи з вищою освітою (бакалаври, спеціалісти та магістри), а також студенти 2-4 курсів ВНЗ для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю  у межах ліцензованого обсягу.

 • Орієнтовна вартість навчання (4 семестри) – 14 200 грн.
 • Для осіб, які працюють за фахом, можливе навчання  за індивідуальною формою.
 • Термін навчання – 19 місяців (4 семестри за заочною формою навчання).
 • Документи приймаються з 12 липня по 17 серпня 2018 року за адресою:
  вул. Клочківська, 333, кімн. 1301 (деканат), 13 поверх, з 9.00 до 17.00, у суботу з 9.00 до 16.00, вихідний – неділя, тел. (057) 337-99-76, (057) 349-45-08.
 • Оплата за навчання може здійснюватися щоквартально.
 • Додатковий прийом на вакантні місця - з 1 вересня по 17 листопада.

Особи, що бажають поступити, подають такі документи:

 • Заява на ім’я ректора у письмовій формі.
 • Копія дипломів з додаткамми або витяг з учбової картки (для студентів 2-4 курсів ВНЗ).
 • Угода про перепідготовку.
 • 3 фотокартки 3х4 см.
 • Копія паспорта.
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру.
 • Довідка з місця роботи або навчання.

Слухачі ІПОПКПК отримують диплом бакалавра відповідної спеціальності.

Інститут післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів  надає можливість підвищити кваліфікацію за такими програмами: