Атестація здобувачів вищої освіти

ДОКУМЕНТИ

  • Положення "Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ХДУХТ". Ознайомитись...
  • Наказ № 101 від 03.06.2020 р. "Про внесення змін до Положення "Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ХДУХТ" та Положення "Про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування та торгівлі" Ознайомитись...
  • Положення "Про порядок виконання та оформлення дипломної роботи магістра для студентів галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 07 "Управління та адміністрування" 29 "Міжнародні відносини" Ознайомитись...

Атестація здобувачів вищої освіти (бакалаврів і магістрів) Харківського державного університету харчування та торгівлі здійснюється відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій", Стандартів вищої освіти України, стандартів освітньої діяльності, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Атестація випускників проводиться в університеті за акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і прозоро. Присутні на атестації, здобувачі вищої освіти та інші особи  можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація випускників, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.

Атестація здобувачів вищої освіти  визначена в Стандартах вищої освіти України та здійснюється:

для освітнього ступеня бакалавр у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи  та/або атестаційного екзамену (екзаменів);

для освітнього ступеня магістр у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Відповідно до  ст. 6 Закону України "Про вищу освіту" атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії (ЕК). Строк повноважень ЕК становить один календарний рік. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор університету.

Завданнями екзаменаційних комісій є:

  • проведення атестацій студентів  університету;
  • прийняття рішення про присудження особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;
  • розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності (освітньої програми).

Робота екзаменаційних комісій в університеті регламентується Положенням "Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ХДУХТ".