Рада молодих вчених ХДУХТ

  • Положення про Раду молодих вчених  (РМВ) Харківського державного університету харчування та торгівлі   Переглянути...

Про Раду молодих вчених

В університеті функціонує Рада молодих вчених (РМВ), яка проводить організаційні, наукові та освітні заходи з метою популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяє залученню осіб до наукової роботи та інноваційного розвитку, забезпечує впровадження інноваційних інтересів молоді в діяльність університету для розвитку їх академічної кар’єри. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню якості наукових досліджень, обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками на рівні міжвузівського та міжнародного співробітництва, зокрема з Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

Чисельність молодих вчених в університеті складає 78 осіб; у тому числі працюючих – 39, серед них  9 докторів наук, 20 кандидатів наук, 1 докторант, 39 аспірантів. 14% молодих учених залишилися працювати в університеті після закінчення аспірантури.

Рада молодих вчених ініціювала і надавала необхідну допомогу в розвитку інтеграційних досліджень молодих учених, брала активну участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних та інших проблем молодих учених ХДУХТ, клопотала перед вченою радою ХДУХТ про прийом здібних до науково-творчої роботи студентів після закінчення навчання в магістратуру й аспірантуру; організовувала збір і поширення інформації про фонди, що надають грантову підтримку молодим ученим.

Молоді вчені брали активну участь в організації та проведенні щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»; ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління в сфері торгівлі» (проходив на базі ХДУХТ  у 2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р.).

У 2017 році 4 особам присуджено Премію Президента України для молодих учених за роботу «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» (к.т.н., докторантові Гринченко Н.Г.; к.т.н., докторантові Неклесі О.П.; к.т.н., ст. викл. Нагорному О.Ю.; к.т.н., ст. викл. Плотніковій Р.В.).

Рада молодих вчених розглядала пропозиції, виносила рекомендації про висунення кандидатур студентів та молодих учених на отримання Державної премії й іменних стипендій, зокрема стипендію Президента України для аспірантів отримували:: асп. Білий Д.В., асп. Мухіна М.М.; стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених: д.т.н., доц. Гринченко Н.Г., д.е.н., проф. Нестеренко О.О., к.т.н., доц. Касабова К.Р., к.т.н., доц. Загорулько А.М., д.е.н., доц. Грінько П.Л., к.е.н., доц. Чміль Г.Л.

Наукові розробки молодих учених ХДУХТ були представлені на численних виставках і презентаціях, де отримали дипломи різних ступенів та схвальні відгуки фахівців галузі.

Склад Ради

 

КАСАБОВА
Катерина Рубенівна
Голова РМВ,
к.т.н., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
САРДАРОВ
Азіз Мурадович
заступник Голови РМВ
молодший науковий співробітник Науково-дослідного сектору
МИХАЙЛОВА
Марія Володимирівна
заступник Голови РМВ,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності
ЖЕЛЕВА
Тетяна Сергіївна
секретар РМВ,
к.т.н., ст. викладач  кафедри технології м'яса
ЗАГОРУЛЬКО
Андрій Миколайович
к.т.н., ст. викладач кафедри
процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
ВІННІКОВА
Вікторія Ігорівна
к.е.н., доцент кафедри
менеджменту ЗЕД та туризму
АНДРЮЩЕНКО
Ірина Сергіївна
к.е.н., доцент кафедри
фінансів, аналізу та страхування
КОЛЕСНИК
Вікторія Валентинівна
к.т.н., доцент кафедри
товарознавства в митній справі

Основні досягнення протягом останніх років:

 Одержання міжнародного гранту від компанії UBAGO Group MARE (Іспанія) на проведення досліджень (2012 р., аспірант Нагорний О. Ю.).
Одержаня  Державної  премії України в галузі науки і техніки молодини  вченими  в  складі  авторського  колективу   (2012 р.)
Перемога у Всеукраїнському  етапі  Європейського  конкурсу  зі  створення  інноваційних харчових  продуктів  Ecotrophelia Europe–2013  та  представлення  України  на фінальному етапі конкурсу в Кьольні (Німеччина)  в  складі  колективу  авторів.
Одержаня  Премії  Президента України для молодих вчених (2017 р., к.т.н., докторант Гринченко Н.Г.; к.т.н., докторант Неклеса О.П.; к.т.н., ст. викл. Нагорний О.Ю.; к.т.н., ст. викл. Плотнікова Р.В.).

 Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих вчених:

rmv2016