Напрями наукових досліджень

 

ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ університету відповідно до статті 3 Закону України № 2623-ІІІ від 11.07.2001 "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та Постанови Кабінету Міністрів України № 942 від 7 вересня 2011 р. "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року".

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

1.1. Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук:
- застосування математичних моделей при розробці прогресивних технологічних та економічних процесів;
- дослідження стану та структури вологи в харчових продуктах методами ЯМР та ЕПР спектроскопії.
1.2. Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій:
- розробка та наукове обґрунтування інноваційних технологій виробництва харчової продукції масового споживання, та спеціального споживання здоведеною фармокологічною властивістю;
- теоретичні та експериментальні дослідження в створенні новітніх технологій та ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі та новітніх технологічних процесів в торгівлі, готельному та ресторанному господарстві;
- створення математичних моделей харчових продуктів та страв оздоровчої та лікувальної дії;
- розробка методик хімічного аналізу інгредієнтів та дієтичних добавок у складі харчової продукції;
- проблеми якості та біобезпеки харчових продуктів;
- вивчення видової та сортової специфічності накопичення нітратів, солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів, алергенів та природних токсикантів фруктово-овочевими культурами, визначення локалізації їх у рослинних тканинах;
- вивчення закономірностей змін кольору плодоовочевої продукції під час її переробки, знаходження засобів його стабілізації.
1.3. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук:
- розробка концептуальних основ розвитку інфраструктури мережних організацій сучасної господарської системи;
- удосконалення методики і організації бухгалтерського обліку і контролю розрахункових операцій;
- економічні проблеми управління виробництвом;
- теоретичні дослідження щодо умов підвищення якості професійної підготовки фахівців торговельно-економічної сфери у процесі опанування іноземними мовами в умовах інформатизації суспільства.

2. Інформаційні та комунікаційні технології.

2.1. Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем:
- розвиток корпоративної мережі університету;
- створення інноваційних науково-навчальних ресурсів;
- інтенсифікація процесу навчання на основі інтерактивних методів;
- модернізація процесів накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження знань.
3. Раціональне природокористування
3.1. Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості:
- створення нових прогресивних технологій переробки харчових продуктів;
- розробка технологій продуктів харчування з підвищеною харчовою та біологічною цінністю оздоровчого, дієтичного і лікувально-профілактичного призначення;
- розробка нормативно-технічної документації на харчову продукцію;
- розробка прогресивних технологій вітамінних харчових добавок профілактичної дії;
- визначення хімічного складу харчових продуктів;
- використання нетрадиційної сировини у виробництві продуктів харчування;
- розробка ресурсозберігаючих технологій продуктів харчування;
- створення прогресивних машин та апаратів, засобів механізації;
- проблеми удосконалення технологій процесів та обладнання харчових виробництв;
- розробка ресурсоощадних процесів і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та виробництва харчової продукції з науково-обґрунтованою системою забезпечення їх якості та безпеки;
- наукове обґрунтування та розробка нових мембранно-сорбційних та інших процесів і апаратів для обробки рідинних середовищ;
- удосконалення процесів виробництва води питної, безалкогольних напоїв, соків, лікеро-горілчаних виробів;
- розробка та затвердження у встановленому порядку нормативно-технічної документації на нові види речовин, матеріалів, продукції, обладнання;
- обстеження промислових об’єктів та видача рекомендацій з раціонального водопостачання та водовідведення.
3.2. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин:
- розробка засобів видалення токсичних речовин з фруктів та овочів;
- дослідження ефективності використання нових видів пакувальних матеріалів і тари, в т.ч. на основі відновлюваної природної сировини;
- вивчення властивостей нових продуктів;
- удосконалення асортименту товарів шляхом підвищення їх харчової цінності та безпеки;
- розробка нових методів контролю якості харчової продукції та методів вивчення фальсифікації товарів;
- впровадження сучасних методів зберігання товарів;
- дослідження ефективності використання нових видів пакувальних матеріалів і тари;
- розробка методичного забезпечення експертизи сировини, матеріалів і готових виробів;
- розробка критеріїв якості товарів згідно сучасних вимог законодавства та досягнень технічного прогресу;
- розробка нових екологічно безпечних, функціональних продуктів на основі фруктів та овочів;
- вивчення видової та сортової специфічності накопичення нітратів, солей важких металів, радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів, алергенів та природних токсикантів фруктово-овочевими культурами, визначення локалізації їх у рослинних тканинах;
- проблеми якості та біобезпеки харчових продуктів;
- вивчення закономірностей змін кольору плодоовочевої продукції під час її переробки, знаходження засобів його стабілізації.

4. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

4.1. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика:
- удосконалення управління потенціалом, ефективністю та конкурентоспроможністю підприємств торгівлі та ресторанного господарства;
- удосконалення маркетингових стратегій розвитку підприємств торгівлі та сфери послуг;
- удосконалення в організації і обслуговування в торгівлі та закладах готельного, ресторанного господарств;
- управління маркетинговою діяльністю в міжнародному бізнесі;
- економічна ефективність впровадження прогресивних технологій та техніки в підприємствах ресторанного господарства;
- вдосконалення організації праці та системи підготовки персоналу;
- проведення маркетингових досліджень стану ринку та удосконалення задоволення потреб споживачів.