Кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін


Науково-методична робота кафедри здійснюється відповідно плану роботи кафедри та спрямована на вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення якості викладання, вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін згідно положень кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.

Підручники

Малюк, Л.П., Варипаєв О.М. Сервісологія: підручник / Л.П. Малюк, О.М. Варипаєв. – Х.: ХДУХТ, 2011. – 258 с.

Монографії

Maliuk L., Varypaiev O., Varypaieva L. Serviceology in the hospitality industry // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. – p. 245-251. (Польща).

 Юрченко Л.І., Міносян А.С., Варипаєв О.М. Соціально відповідальний бізнес: екологічний аспект // Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019.– pp. 380-391. (Польща).

 Головко О., Петренко Н., Руденко С. Конвергенція вищої освіти й туристичного бізнесу як чинник подолання бідності населення // Problems and prospects of territories socio-economic development / 8th International Scientific Conference The Academy of Management and Administration in Opole, Poland10 May 2019. – S. 340 -352. (Польща).

 Петренко Н.В., Міносян А.С., Варипаєв О.М., Руденко С. М., Юрченко Л.І., Головко О.В., Лисак Н. О., Лемешева Н.А., Коршунова І.П., Коняєв Є.А., Костенко А.А. Проблеми змісту освіти в творчій спадщині науковців Слобожанщини: колективна монографія. – Харків: ХДУХТ, 2019. –310 с. (Україна).

 Yurchenko L. Retrospective analysis of environmental education and education in Ukraine / Contemporary issues of sustainable development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. Р.356-366 (Польща).

 Варипаєв О.М., Кобилко Н.А. Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – 544 р.
Головко О.В., Лисак Н.О., Петренко Н.В. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society: Collective monograph. – Katowice: Katowice School of Technolog, 2018. – 302 р.
 Петренко Н.В. Information and Innovation Technologies in Education. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts: Collective monograph. – Katowice: Katowice School of Technolog, 2018. – 546 р.
Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я. Творення та функціонування номенклатурних назв в українській підмові харчування (мовно-концептуальний аспект): монографія. – Х.: Монограф, 2018. – 118 с.

Міносян А.С., Варипаєв О.М., Головко О.В., Руденко С.М., Петренко Н.В., Лемешева Н.А., Кобилко Н.А. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Історичні кроки становлення та розвитку: монографія. – Х.: Світ книг, 2017. – 234 с.
Варипаєв О.М. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с.
Юрченко Л.И, Миносян А.С. Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel): Kolektivní monografie / Editor Josef Dohnal; Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU. – Brno 2017.

Руденко С..М., Архангельська А., Левченко О., Малес Л., Сукаленко Т., Поповський А., Таран О., Брага І., Горошкіна О., Мерзова Р., Місечко О., Микитюк Slovo v cultuře a cultuřa v slove: [Kolektivní monografie] Olomouc, 2014. ‒ 362 p.
A. ArkhangelskaT. Arkhangelska I. Mileva, S. Rudenko, O. Tishchenko, T. Shutkovski.. Lingvokulturologickýa lingvoekologický přístup ke studiu jednotek jazyka a řeči: [Monografie] Olomouc – Ostroh: The publishing house of the National University of Ostrog Academy, 2013. ‒ 284 c.

  1. Зарубіжна колективна монографія (Чехія, Оломоуцький університет) Slovo v cultuře a cultuřa v slove: Kolektivní monografie /. Arkhangelska, S. Rudenko, Males L., Popovsky A. ets. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ‒ 362 p. 
  2. Зарубіжна колективна монографія (Чехія, Оломоуцький університет) Lingvokulturologický a lingvoekologický přístup ke studiu jednotek jazyka a řeči: [Monografie] / A. Arkhangelska, T. Arkhangelska, I. Mileva, S. Rudenko, O. Tishchenko, T. Shutkovski. - Olomouc – Ostroh: The publishing house of the National University of Ostrog Academy, 2013. ‒ 284 р.
  3. Українська суспільно-політична думка у контексті розвитку світової цивілізації (ХІV – початок ХХІ століття): монографія / А.С. Міносян [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2013. – 126 с.

  4. Руденко С.М. Специфіка термінотворення в українській підмові ресторанного господарства : монографія. - Х.: ХДУХТ, 2012. - 192 с.

  5. Історико-культурні традиції Слобожанщини ХVІІ – ХХІ ст. [Текст] : монографія / А.С. Міносян [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 175 с.

  6. Петренко Н.В., Золотухіна С.Т. Культурно-освітня спадщинв вчених Слобожанщини другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) : монографія. – Х.: ХДУХТ, 2010 р. – 182 с.
  7. Українська термінографія: історія, теорія, практика: монографія / О.А.Покровська, Л.Я.Сапожнікова, С.М.Руденко. Х.: ХДУХТ, 2015. - 134 с.

  8. Лексичні та синтаксичні особливості наукового стилю української мови: монографія / О.А.Покровська, Л.Я.Сапожнікова, С.М.Руденко, М.В.Арделян. -  Х.: ХДУХТ, 2013. - 195 с. 

Навчальні посібники

Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. Політологія: словник-довідник: навч. посібник. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 205 с. (Україна)

Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Міносян А.С. Духовна культура сучасної України. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальностей 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 181 «харчові технології», 131 «Прикладна механіка», 142 «Енергетичне машинобудування» з дисципліни «Історія та культура України». – Х.: ХДУХТ, 2019 – 56 с. (Україна)

Лемешева Н.А., Чадаєва К.Ю. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія української культури». – Х.: ХДАДМ, 2019. – 30 с. (Україна)

Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Міносян А.С. Методичні матеріали до спецкурсу. Культурно-побутові традиції українського народу. – Х.: Монограф, 2019. – 135 с. (Україна)

Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я. Українська фахова мова та ділова комунікація : навч. посібник. – Харків. : Монограф, 2019. – 202с. (Україна).

          Юрченко Л.І., Варипаєв О.М. Філософія науки: навчальний посібник у схемах і таблицях для самостійної роботи для підготовки аспірантів. – Х.: ХДУХТ, 2018. – 205 с.
         Міносян А.С., Варипаєв О.М., Лемешева Н.А. Політологія: навч. посібник. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 374 с.
        Міносян А.С., Коршунова І.П., Лемешева Н.А. Історія та культура України: навч.-метод. посібник. – Х.: Смугаста типографія, 2017. – 344 с.
        Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я. Фахова мова та ділова комунікація: навч. посібник. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 200 с.
         Міносян А.С., Коршунова І.П., Лемешева Н.А., Варипаєв О.М. Всесвітня історія: Навчальний посібник-практикум. Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2016. – 311 с.
        Юрченко Л.І., Варипаєв О.М. Логіка: навчально-методичний посібник. Х.: ХДУХТ, 2016. – 184 с.
         Петренко Н.В., Варипаєв О.М. Психологія в сфері обслуговування та основи ораторського мистецтва: Навчальний посібник. Х.: ХДУХТ, 2016. – 175 с.
          Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я., Борисова А.О., Арделян М.В. Українська для іноземців. – ХДУХТ, 2015. - 258 с.
         Юрченко Л.І. (у співавторстві) Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч. посібник – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.

      Психологія з основами соціології : навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів / О.В.Головко, Н.В.Петренко, Н.О. Лисак. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 116 с.

          Петренко Н.В., Головко О.В., Лисак Н.О. Соціологія.    Методичні вказівки та завдання для самостійного вивчення дисципліни зі змістовими модулями. – Х.: ХДУХТ, 2014. – 67 с.

            Міносян, А. С. Історія світових цивілізацій: навчальний посібник / А. С.Міносян, І. П. Коршунова, В. В. Смирнов. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 184 с.

          Петренко Н.В Психологія та педагогіка: навч. посібник. -- Х.:ДУХТ, 2011. – 225 с.

      Головко, О. В. Історія української культури : навч. посібник / О. В. Головко, І. П. Коршунова. – Х : ХДУХТ, 2011. – 52 с.

       Міносян А.С., Коршунова І.П. Історія української культури: навч.посібник /А.С.Міносян, Коршунова І.П. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 216 с.

       Українська мова для іноземних студентів І-ІV курсів.: навч.посібник / Арделян М.В., Руденко С.М., Сапожнікова Л.Я., Борисова А.О. - Х.: ХДУХТ, 2010. - 322 с.