Університет сьогодні

Місія Харківського державного університету харчування та торгівлі  полягає у  виконанні замовлення суспільства на компетентних, креативних, конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, здатних прцювати в епоху інформаціології та нанотехнологій.

 

Загальні відомості

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Університет здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за 13 спеціальностями та ступеня вищої освіти магістр за 10 спеціальностями та 21 освітньою програмою..

До складу університету входять:
Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу;
Навчально-науковий інститут економіки та фінансів;
2 факультети:

  • Управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю,
  • Менеджменту;

Центр міжнародної освіти та співробітництва;
Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій;
Наукова бібліотека;
Науково-дослідний сектор.

Освітній процес забезпечують 20 кафедр, 13 науково-дослідних лабораторій, підготовче відділення для іноземних громадян; аспірантура та докторантура - підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Успішно функціонують 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з технічних та економічних наук. Завдяки їх дієвості та результативності за останні роки вдалося не лише зберегти науковий потенціал, але й значно підвищити його рівень.

Суспільне визнання університету формується високим рівнем професійності й творчості науково-педагогічного колективу, в якому питома вага докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів становить 66%.

В університеті працюють:
2 дійсні члени Української академії наук,
2 члени-кореспонденти Інженерної академії України,
2 члени академії економічних наук України,
1 академік Міжнародної Кадрової академії,
3 академіка Міжнародної академії холоду,
2 академіка Української технологічної академії,
3 заслужених діяча науки і техніки України,
5 заслужених працівників освіти України,
8 лауреатів Державної премії України,
41 відмінник освіти України.

ХДУХТ має потужну матеріально-технічну базу:
це навчальні аудиторії, наукові й навчальні лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням та приладами, комп'ютерною і мультимедійною технікою; комп’ютерні класи й мультимедійні аудиторії, наукова бібліотека, 2 гуртожитки, музей, Палац студентів "Сучасник", в якому працюють 15 гуртків художньої самодіяльності для розвитку талантів студентів та організації їх дозвілля; спортивні зали та майданчики.

Сформовані та функціонують 20 наукових шкіл.
Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття.

За результатами досліджень щорічно видається понад 3 тис. наукових публікацій, близько 40 патентів на винаходи. Університет має статус сертифікованого учасника Міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20 країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.

Харківський державний університет харчування та торгівлі це не тільки освітянський і науковий центр:
окрім знань університет надає випускникам глибокі моральні орієнтири, виховує у них корпоративний дух патріотизму, лідерства й конкурентоздатності. Наші випускники – цілеспрямовані, амбіційні, креативні особистості, здатні навчатися впродовж життя.

Система управління

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Статуту ХДУХТ, прийнятого Конференцією трудового колективу 22.11.2002 р. і затвердженого Міністерством освіти і науки 12.12.2002 р. зі змінами та доповненнями.

Управління університетом здійснюється згідно із Законом України "Про вищу освіту", розділ VII на підставі "Статуту ХДУХТ", пункт 4.

Управління діяльністю ХДУХТ здійснюють:
Ректор;
Керівники інститутів, факультетів;
Наглядова рада;
Вчена рада ХДУХТ, Вчені ради інститутів та факультетів;
Конференція трудового колективу.

Ректор унiверситету – найвища посадова особа, яка здійснює загальне керівництво університетом і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво ХДУХТ.
Відповідно до Статуту університету ректор делегує частину повноважень своїм заступникам - першому проректору, проректорам за напрямами діяльності.

Керівництво інститутами здійснюють директори, факультетами – декани, кафедрами – завідувачі.

Наглядова рада ХДУХТ - орган, який надає допомогу в забезпеченні життєдiяльності університету та здійснює контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради ХДУХТ затверджено Кабінетом Міністрів України.

Вчена рада ХДУХТ є колегіальним органом управління університетом, яка здійснює свою діяльність відповідно до положення про Вчену раду ХДУХТ.

Вчені ради інститутів, факультетів ХДУХТ – колегіальні органи управління інститутами, факультетами, робота яких регламентується відповідними положеннями.

Конференція трудового колективу – вищий колегіальний орган громадського самоврядування ХДУХТ, у якому представлені всі категорії працівників і студенти університету, і який приймає участь у вирішенні найважливіших питань управління та діяльності ХДУХТ.

Студентський парламент – орган студентського самоврядування ХДУХТ, який є невід'ємною частиною громадського самоврядування і забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні університетом.

Робочі органи

Для вирішення поточних питань діяльності університету створені і функціонують:
Ректорат;
Деканати;
Приймальна комісія.

Первинна профспілкова організація ХДУХТ профспілки працівників освіти і науки України є повноважним представником працівників і захисником їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів; сприяє встановленню ділових партнерських взаємовідносин з адміністрацією Університету.

Контингент студентів

2019 /2020 навчальний рік

Підготовка фахівців за всіма  спеціальностями проводиться у відповідності з профілем університету та потребами ринку.

Освітні послуги, які надаються в університеті:
підготовка  висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за рівнями освіти бакалавр, магістр, доктор філософії згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
підготовка іноземних громадян за акредитованими у ХДУХТ спеціальностями;
доуніверситетська підготовка абітурієнтів "Science club";
доуніверситетська підготовка іноземних громадян;
підготовка кадрів за робітничими спеціальностями;
підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
підвищення кваліфікації фахівців технологій в ресторанному господарстві.

 

СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ в ХДУХТ (Ліцензія)    
7 Галузей знань    
13 Спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти    
10 Спеціальностей за другим (магістерським) рівнем вищої освіти    
13
 Акредитованих освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти    
5 Спеціальностей за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (доктор філософії)    
         
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ (Форма 2-3 НК)    
3195 Загальна кількість студентів, в т.ч.  
1480 студентів денної форми навчання,    
1715 студентів заочної форми навчання.    
130 Загальна кількість іноземних студентів всіх форм навчання  
 
ЗАГАЛЬНИЙ ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ
Підготовка фахівців Ліцензійний обсяг
Підготовка бакалаврів 5500
Підготовка магістрів 1225
Підготовка докторів філософії 200
Підвищення кваліфікації фахівців технологій у ресторанному господарстві
(всього на рік)
90
Підготовка іноземних громадян за базовими
акредитованими напрямами (спеціальностями)
200

Матеріальна база

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової соціально-побутових потреб студентів:
4 навчальні корпуси загальною площею навчальних приміщень 24950,4 кв. м.;
Наукова бібліотека із загальним фондом понад 350 тисяч примірників, яка має зручні абонементи, затишні читальні, електронний каталог бібліотечних ресурсів;
Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій, до складу якого входять оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою 5 комп'ютерних класів, онлайн-студія, лабораторія дистанційного навчання;
Палац студентів "Сучасник" на 500 місць для проведення урочистостей, наукових конференцій, зустрічей, зборів трудового колективу, студентських конкурсів КВК та інших заходів;
Музей, у якому зібрані документи та експонати, що відображають славетну історію та сьогодення університету, знайомлять із здобутками провідних вчених, викладачів та фахівців за роки його існування;
Фізкультурно-оздоровчий комплекс: 4 спортивні зали з тренажерами та спортивний майданчик для тренувань з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, інших видів спорту;
2 студентські гуртожитки на 472 та 500 ліжко-місць;
Готель на 29 ліжко-місць;
Їдальня та буфети на 168 місць;
Центр первинної та медико-санітарної допомоги і 2 медичних пункти надають медичні послуги студентам та працівникам  університету.