ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ  ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
та МИТНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавство і комерційна діяльність
Експертиза товарів та  послуг Управління безпечністю та якістю товарів
Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

 

    
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
доктор технічних наук, професор, 
ОДАРЧЕНКО Андрій Миколайович

"Отримана професія задає вектор подальшого життя молодої людини, однак за статистикою, у віці від 17 до 25 років молодь змінює від 12 до 15 напрямків діяльності, перш ніж знайде своє покликання. Тому ми випускаємо універсального управлінця, який на професійному рівні орієнтується в питаннях визначення якості та безпечності товарів, проведення їх експертизи, здійснення митного регулювання, логістики; здатен керувати виробничими, торговельними та організаційними процесами..."        Детальніше...

 

ДЕКАНАТ (057)349-45-47, кімната 215
Заступники декана (057)349-45-31, кімната 212

Заступник декана з навчальної роботи:
УПАТОВА Олена Іванівна
Заступник декана з організаційно-виховної роботи:
КАРБІВНИЧА Тетяна Василівна
Заступник декана з профорієнтаційної та інноваційної роботи:
СПОДАР Катерина Вікторівна

Методист:
ЛОЗІНА Аліна Ігорівна
Секретар:
ТАТАР Лариса Василівна
Діловод:
ВІННІКОВА Ольга Павлівна

 
 

Рейтинг стипендіатів

Ф акультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю є одним з найбільших факультетів ХДУХТ за кількістю спеціалізацій та контингенту студентів.

Ми запрошуємо Вас на навчання
за спеціальністю

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


за 5 спеціалізаціями

 

Подивіться навколо – життя набирає обертів, на внутрішньому ринку нашої країни плинно розвиваються вітчизняні, міжнародні та трансконтинентальні компанії в сфері виробництва товарів та надання послуг, внаслідок чого з'явилась велика конкуренція, а, отже, для якісного управління цими підприємствами необхідно володіти великим потенціалом знань.

 Факультет впроваджує міжнародні дзеркальні плани паралельного навчання студентів з європейськими ВНЗ, програми обміну та закордонного стажування студентів в Польщі, Німеччині, Чехії, Угорщини та інших країнах Європейського союзу.

         Наші студенти після проходження практики, як в Україні, так і за кордоном, здебільшого, продовжують працювати на цих виробництвах, у готелях, ресторанах, торговельних підприємствах, не перериваючи навчання в нашому університеті, шляхом оформлення індивідуального плану навчання.

 

Iсторія та традиції факультету починаються ще з довоєнного часу, коли в Харківському інституті радянської торгівлі існував товарознавчий факультет. На двох спеціальних кафедрах факультету працювали багато висококваліфікованих, талановитих учених. Очолював кафедру товарознавства продовольчих товарів д.т.н., професор Г.Г. Скробанский. За роки своєї діяльності вчені кафедри розробили велику кількість нормативно-технічної документації, яка стала головним документом для багатьох переробних підприємств всього Радянського Союзу, які випускали продовольчі товари. В 1960 Харківський інститут радянської торгівлі був переведений у Донецьк, а в Харківській філії інституту залишився торгово- економічний факультет, де головами циклової комісії по товарознавству були професор М.С. Наконечний, доценти Т.С. Бєлова і Е.А. Мірошников. У 1967 році на базі цього факультету було створено Харківський інститут громадського харчування.

Одним з перших відродився в інституті товарознавчий факультет, деканом якого багато років був професор В.М. Козлов. З 1988 року протягом двох десятиліть очолював факультет професор Микола Семенович Одарченко. Завдяки його енергії і професіоналізму була створена сучасна потужна матеріально-технічна база факультету. У 1989 році на факультеті організовано денне відділення.

Сьогодні на факультеті  навчається 519 студентів на денній формі і 778 студентів на заочній формі навчання.  З 2011 року факультет очолює доктор технічних наук, професор Андрій Миколайович Одарченко.

До факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю відносяться чотири кафедри, з яких

три випускових:

  • кафедра товарознавства в митній справі, завідувач кафедри - професор Головко М.П.;
  • кафедра товарознавства, управління якістю і екологічної безпеки,  завідувач кафедри - професор Одарченко М.С.,
  • кафедра товарознавства та експертизи товарів, завідувач кафедри - професор Дубініна А.А.

і одна загальноосвітня – кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування, завідувач кафедри - професор Євлаш В.В.

Навчання на факультеті  ґрунтується на сучасних дидактичних принципах вищої освіти та проводиться за новітніми методиками з впровадженням нових форм організації навчального процесу. Якісну підготовку здійснюють грамотні педагоги, висококваліфіковані фахівці, з яких:

  • 24 професори,
  • 36 доцентів,
  • 16 старших викладачів,
  • 19 асистентів.

Серед них багато наших випускників різних років.

 Враховуючи реалії сьогоднішнього дня, професорсько-викладацький склад факультету постійно працює над забезпеченням дисциплін підручниками та посібниками нового покоління з використанням мультимедійних технологій, комп'ютерної техніки; введенням авторських курсів, серед яких "Адміністрування", "IT-інфраструктура підприємства", "Конфліктологія", "Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології та управління якістю)", "Токсичні речовини і методи їх визначення", "Оцінка якості води" та інші.

Поряд з педагогічною діяльністю на факультеті постійно здійснюються наукові дослідження. На базі факультету створено ряд науково-дослідних лабораторій, а саме:

  • Міжгалузева лабораторія "Медико-біологічні проблеми технології харчових продуктів",
  • Лабораторія "Проблеми безпеки харчових продуктів",
  • Лабораторія "Кріоскопія, управління якістю і екологічної безпеки".

За результатами науково-дослідної роботи та педагогічної діяльності опубліковано понад двохсот підручників, монографій та навчальних посібників, понад 4500 наукових статей та тез, 150 авторських свідоцтв і патентів. За багатьма підручниками, виданими викладачами факультету здійснюється підготовка фахівців у профільних вищих навчальних закладах України та країнах СНД. У науково - дослідній роботі активну участь беруть студенти. За результатами їх роботи публікуються статті, тези доповідей до конференцій студентів ХДУХТ і наукових конференцій інших вузів України, студенти отримують дипломи і грамоти. За відмінне навчання, значні успіхи у вивченні дисциплін, а також активну наукову роботу та громадську життя студенти факультету отримують стипендії Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також іменні стипендії ХДУХТ.

Студенти факультету мають можливість активно проводити вільний час. Студентська молодь є постійним учасником свят: "Дебют", "Останній дзвоник", "КВК", "Перлина університету", "День кафедри" та ін. Вони беруть активну участь у спартакіадах, змаганнях з різних видів спорту. Випускники хочуть продовжити навчання, мають можливість вступити в аспірантуру за спеціальністю "Товарознавство", і при успішному її завершенні, захистити дисертацію в спеціалізованій Вченій Раді, який існує при університеті.

Колектив факультету тісно співпрацює з промисловими і торговельними підприємствами Харкова та інших регіонів України, на яких проходять практику студенти і працюють наші випускники.

За роки існування факультету було підготовлено понад 4 тисячі фахівців, більшість з яких досягли значних успіхів у виробничій сфері, підприємництві та управлінській справі. Факультет пишається своїми випускниками.

Вітаємо Вас!

Сподар КатеринаВас вітає Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю!

З усіма питанями Ви можете звернутися до заступника декана з інноваційної та профорієнтаційної роботи Катерини Вікторівни за телефоном 096-631- 09-26.

Ми маємо декілька варіантів встановлення знижки на навчання!